Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Kapitaltäckning

Informationen om bankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens författningssamling, Finansinspektionen föreskriver om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) och förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

För banken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.

 

Kapitalanalys

Lagkrav

2018-06-30

2017-12-312017-06-30
Kapitalbas

2 209 156

2 117 9731 907 377
Riskvägt belopp9 694 3589 847 6309 346 380
Minimikapitalkrav exklusive kapitalbuffertspar775 549787 810747 710
Minimikapitalkrav inklusive kapitalbuffertspar1 211 7051 230 8671 168 201
Minimikapitalkrav inklusive kapitalbuffertspar och internt bedömt1 377 8791 460 7171 382 963
Kärnprimärkapitalrelation4,50%22,79%21,51 %20,41%
Primärkapitalrelation6,00%22,79%21,51 %20,41%
Total kapitalrelation8,00%22,79%21,51 %20,41%
Total kaitalrelation inklusive kapitalbuffertar12,50%22,79%21,51 %20,41%
Total kapitalrelation inklusive kapitalbuffertar och internt bedömt kapitalbehov14,21%22,79%21,51 %20,41%
Överskott av kapital exklusive kapitalbuffertar1 433 6071 330 1631 159 667
Överskott av kapital inklusive kapitalbuffertar997 451887 106739 176
Överskott av kapital inklusive kapitalbuffertar och internt bedömt kapitalbehov831 277657 256524 414
Bruttosoliditet0,00% 13,13%14,42%

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Aktiekapital500 000500 000500 000
Överkursfond166 468166 468166 468
Balanserad vinst1 584 0991 405 7241 265 051
Årets vinst160 438231 218174 673
Föreslagen utdelning-32 000-30 000-34 000
Ackumulerat annat totalresultat981 6071 029 1271 102 944
Avgår: - Avdrag för försiktig värdering-1 592-2 9680
Avgår: - Uppskjutna skattefodringar-3 781-2 455-2 132
Avgår: - Anskaffningsvärde Swedbank aktier-1 142 717 -1 175 775-1 262 322
Avgår: - Sparbankernas försäkringsbolag aktier-3 366-3 366-3 305
Summa 2 209 1562 117 9731 907 377

Supplementärt kapital
Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde000
Avräkning av aktier och andra tillskott000
Summa Supplementärkapital000
Total kapitalbas2 209 1562 117 9731 907 377

Kapitalkrav

2018-06-30 2017-12-312017-06-30 
Riskvägtbelopp enligt schablonmetoden
KapitalkravRiskvägt beloppKapitalkravRiskvägt beloppKapitalkravRiskvägt belopp
Exponeringar mot stater och centralbanker000000
Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter000000
Exponeringar mot administrativa organ, icke-kommersiella företag samt trossamfund000000
Institutsexponeringar30 140376 75520 591257 39224 381304 763
Företagsexponeringar363 9234 549 035387 6384 845 475393 4784 918 476
Hushållsexponeringar142 9131 786 411138 5881 732 356140 0611 750 766
Exponeringar med säkerhet i fastighet126 9311 586 636129 0401 613 005122 5111 531 384
Oreglerade poster2 70033 7473 50243 7793 02837 856
Säkerställda obligationer7 01887 7257 91898 9814 94861 856
Fonder7 50393 7847 38292 2772 06625 825
Aktier27 472343 40026 493331 16426 828335 351
Övriga poster6 10276 2725 82272 7716 00275 025
Summa riskvägt belopp för kreditrisk714 7028 933 765726 9749 087 200723 3039 041 302
Operativa risker, basmetoden60 708758 85560 708758 85555 144689 294
Marknadsrisk000000
Kreditvärdighetsjustering1391 7381261 57544550
Summa kapitalkrav och riskexponeringsbelopp775 549 9 694 358787 8089 847 630778 4909 731 145
Kapitalkoncerveringsbuffert242 359246 191243 279
Kontracykliskbuffert193 797 196 866194 526
Kapitalkrav för internt bedömt kapitalbehov166 174229 848  217 530

Målsättning och riktlinjer för riskhantering
Beträffande strategier och förfarande avseende riskhantering för respektive riskkategori hänvisas till stycket finansiella risker och riskhantering i årsredovisningen.

Styrelsen använder sig av bankens riskkontrollsfunktion för att övervaka samtliga riskområden. Funktionens arbete styrs av ett antal, av styrelsen, utfärdade instruktioner och policys.

Information om kapitalbasen
Bankens kapitalbas, enligt ovan, visar bankens egna kapital enligt Del 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Information om kapitalkravet
Som framgår av kapitalrelationen ovan uppfyller banken med god marginal miniminivån beträffande kravet för kapitalbasen.

Bankens strategi för att bedöma om kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för den aktuella och framtida verksamheten bygger på regelbunden utvärdering av verksamheten, kommande förändringar och värderingar av kapitalbehovet. Metoden bygger på en av styrelsen fastställd process för kapitalutvärdering.

Kreditrisker - Banken har valt att använda sig av schablonmetoden för beräkning av kreditrisker enligt Part 3 Title 2 Chapter 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Bankens exponeringar fördelas enligt riskklasserna i Section 1 och riskvägt belopp beräknas genom att exponeringsbeloppet multipliceras med motsvarande riskvikt enligt Section 2.

Operativa risker - Banken har valt att använda sig av basmetoden enligt Part 3 Title 3 Chapter 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och beräkning innebär att det riskvägda beloppet utgår från genomsnittet av de senaste tre årens intäkter.

CVA - Banken har valt att använda sig av standard metoden enligt Part 3 Title 4 Article 384 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag för beräkning av CVA (Credit Value Adjustment)

Stäng Skriv ut