Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Likviditet

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2018-06-30.

Likviditetsstrategi

 • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
 • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
 • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
 • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
 • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
 • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar.
   Sparbankens likviditetsreserv  
   KSEKAnnan valuta (omräknad till KSEK) 
  Kassa och tillgodohavanden i bank1 819 66416 787
  Belåningsbara statsskuldsförbindelser330 212 
  Säkerställda obligationer877 254 
  Övriga värdepapper0 
  Summa3 027 13016 787
 Övriga likviditetsskapande åtgärder  
 KSEK Annan valuta (omräknad till KSEK) 
Outnyttjad del av MTN-program1 700 000
Outnyttjad del av checklimit hos Swedbank200 000 
Aktier noterade vid börs (marknadsvärde)1 478 778 
Summa3 378 778 0

 

 Sparbankens finanseringskällor  
 KSEK Annan valuta (omräknad till KSEK) 
Svensk allmänhet10 948 70257 472
Svenska kommuner656 382 
Svenska staten 0 
Kreditinstitut1191 690
Utgivna obligationslån under MTN-program800 000
Summa12 004 070149 162

Övrig information:
Balansomslutning, 16 028 025 Tkr
Utlåning till allmänheten, 11 233 531 Tkr
Inlåning från allmänheten, 11 662 556 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 800 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,96
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,90
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,26

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut