Ändamål

Stiftelsen ska verka för sparsamhet och för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten i Varbergs Sparbank AB blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Stiftelsen får främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Varbergs Sparbank AB:s verksamhetsområde.Syftet ska tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Riktlinjer

Stiftelsens styrelse har fastlagt vissa grundläggande principer och riktlinjer, varav några redovisas här.

Stöd från stiftelsen ska ges till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande.Mottagaren ska präglas av allmänt gott anseende och den verksamhet som stöds ska uppfylla högt ställda etiska krav och aldrig strida mot gemene mans syn på god moral och god smak.Mottagare har en syn på frågor kring etniska, religiösa och kulturella minoriteter, liksom i frågor kring jämställdhet mellan könen, som står i god samklang med det omgivande samhällets uppfattning.

Stiftelsen bidrar inte till verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting.

Stiftelsen deltar i sin bidragsgivning inte till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening.Stiftelsens resurser används heller aldrig på sådant sätt att det kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Stiftelsen verkar i huvudsak själv och i eget namn.Samverkan i projekt med andra aktörer är alltid möjlig, men passiva bidrag via välgörenhetsorganisationer etc är uteslutna.

Vid bidrag eller stöd till enskild person ska speciell uppmärksamhet fästas vid att dennes verksamhet uppenbarligen är till allmän nytta och främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen prioriterar bidrag och stöd till ett mindre antal betydande projekt framför ett stort antal små projekt.

Stiftelsens bidrag utgår regelmässigt som engångsbidrag och bara vid mycket speciella tillfällen som driftsbidrag under viss tid.

Stiftelsen ägnar speciell uppmärksamhet åt att stöd utgår med en rimlig balans mellan stad och landsbygd.

Då stöd ges åt verksamhet som är näringsverksamhet, vilken nu eller framledes, kan vara konkurrensutsatt, iakttar stiftelsen ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna.

Stiftelsen tar emot ansökningar och söker i mån av resurser själv intressanta projekt.

Stiftelsen stöder inte genom medlemsskap föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

I all stödverksamhet beaktas det intresse Varbergs Sparbank AB:s olika verksamhetsgrenar kan ha i stiftelsens aktiviteter.