Redan för tre år sedan startades forskningsprojektet på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Halland. På fyra halländska tandvårdskliniker (varav två i Varbergs kom¬mun) genomfördes blodtryckskontroller i samband med den årliga tandvårdskontrollen på personer mellan 40–75 år. Under ett och ett halvt år samlade man in data från 2 000 personer. De personer som hade blodtryck över 140/90 mmHg i mätningen fick med sig en blodtrycksmätare hem för att under en vecka mäta trycket varje morgon och kväll. Personer som även efter mätningen hemma hade ett högt blodtryck remitterades till sin vårdcentral för vidare utredning.
– Anledningen till att man mäter hemma är för att minimera risken för ”vitrockshypoterni”, det vill säga att blod¬trycket går upp på grund av att personen känner sig stressad i sjukvårdssituationen, säger Helen Andersson, verksamhetscontroller i Region Halland och projektledare för forskningsprojektet.

Tidig åtgärd
Helen, som innan sin nuvarande roll har arbetat som tandsköterska och dessutom är utbildad sjuksköterska, brinner för preventiva åtgärder och att hitta lösningar.
– Varför vänta på att drabbas av sjukdom när man kan förhindra den? säger Helen.
Högt blodtryck ger i de flesta fall inga symptom, men belastar och påverkar kärlen i hjärtat. Genom blodtryckskontrollerna kan man fånga upp personer utan symptom och under ett tidigt skede åtgärda trycket.
– Majoriteten av alla med högt blodtryck kan själva sänka det genom livsstilsändringar, berättar Helen. En bra kost, motion och mindre stress kan påverka mer än man tror. Att upptäcka och åtgärda ett högt blodtryck tidigt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke, fortsätter Helen.

Projektet framöver
Tidig upptäckt av högt blodtryck via tandvården” är ett av forskningsprojekten inom Region Halland som har fått anslag av Varbergs Sparbank, via Sparbanksstiftelsen. Till hösten beräknas en hälsoekonomisk analys av studien vara klar. I den kommer forskningsprojektet utvärderas.
– Jag tycker att tandvården är ett jättebra sätt att träffa och upptäcka patienter tidigt, men det finns mycket att ta hänsyn till, säger Helen. Det är kostsamt att införa regelbundna blodtryckskontroller. Förutom uppstartskostnad i form av inköp av blodtrycksapparater krävs utbildningsinsatser av personalen, och mätningarna tar tid från tandvårdspersonalens ordinarie arbetsuppgifter. Å andra sidan görs mätningarna med syfte att upptäcka och förebygga följdsjukdomar vilket i förlängningen kan betyda minskade vårdkostnader och friskare invånare, avslutar hon.