I Region Halland pågår cirka 80 forskningsprojekt i olika omfattning. Vissa är mer komplexa och sträcker sig över flera år och en del pågår kortare tid. Det är både lokala projekt och projekt som är sträcker sig över regioner. Alla har samma övergripande mål, att förbättra hälso- och sjukvården.
– Inom Region Halland har vi många projekt som ligger verksamhetsnära, säger Stefan Lönn, avdelningschef på FoUU inom Region Halland. Det är inte ovanligt att forskaren uppmärksammar ett problem i sin vardag och bestämmer sig för att gå vidare med det genom forskning. Flertalet forskare kombinerar sin forskningstjänst med sin ordinarie profession och arbetar därmed kvar i verksamheten under forskningsperioden, fortsätter Stefan.

Gynnar patienten
Region Halland uppmuntrar personalen till att forska och menar att det skapar motivation och delaktighet. Att majoriteten av forskarna arbetar kvar i verksamheten under tiden är något som gynnar patienten.
– För sjukvården i Halland är forskningen otroligt viktig, säger Stefan. Genom att ha en attraktiv forskningsregion lockar vi till oss kompetent personal som vill forska och utveckla verksamheten. Forskningen i sig driver utvecklingen av sjukvården och kunskapsnivån hos personalen, vilket ger patienten en bättre vård, fortsätter han. Arbetar forskaren med ett verksamhetsnära forskningsprojekt går det dessutom ofta fort att få ut resultaten i det praktiska arbetet i verksamheten.

En kostsam men viktig fråga
Forskning kostar pengar. Region Halland står för ungefär hälften av den totala kostnaden för forskningen och resten av finansieringen får forskarna själva lösa genom att ansöka om forskningsanslag hos olika anslagsgivare, stiftelser eller patientföreningar. Under 2015 och 2016 gav Varbergs Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen, ett bidrag till Region Halland på 1 miljon kronor per år att använda till forskningsanslag.
– Pengar till forskning är viktigt och alla bidrag är välkomna, säger Stefan. Föreställer man sig ett sjukhus som inte bedriver forskning skulle det på kort sikt antagligen inte ha någon påverkan alls. Men i det långa loppet tappar verksamheten kompetens och utvecklingen av vården stannar av, något som definitivt inte gynnar patienten. Även om forskning kostar pengar så är det är viktigt att se det som en investering i kunskap för att utvecklingen ska gå framåt, avslutar han.

FoUU
FoUU står för Forskning, utveckling och utbildning och är en verksamhet vars syfte är att stödja, simulera och utveckla hälso- och sjukvården. Forskningsavdelningen inom Region Halland består av 11 personer och arbetar med att stödja forskningsprojekten som pågår. I Region Halland finns ca 80 aktiva forskare som forskar inom allt från kirurgi till primärvård. Varje år publiceras det ca 80–90 vetenskapliga artiklar från forskarna i Region Halland.