Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar Mini Future Long och Short

 • Mini Future är ett börsnoterat värdepapper som ger dig rätten till en del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång, i Swedbanks Mini Futures fall råvaran vete. Mini Future är en hävstångsprodukt och Swedbanks Mini Futures har en initial hävstång på fem. Med Mini Future Long tjänar du pengar när marknaden stiger och med Mini Future Short tjänar du pengar när marknaden faller. Den initiala hävstången på fem innebär att den dagliga avkastningen blir fem gånger så stor som den dagliga procentuella förändringen i marknaden, innan finansieringskostnad och courtage. Samtidigt gäller det omvända, om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till din tro, förlorar du fem gånger så mycket som den dagliga utvecklingen plus finansieringskostnad och courtage.

 • För dig som är en erfaren marknadskännare gällande den underliggande tillgången. Du har en tydlig tro på hur en råvara kommer att utvecklas och vill ha möjlighet att tjäna pengar vid uppgång alternativt nedgång i underliggande marknad. Du behöver vara är en erfaren och aktiv investerare och vara medveten om att risken i placeringen är hög.
   

  -Mini Future Long passar dig som tror på stigande priser på underliggande marknad

  -Mini Future Short passar dig som tror på fallande priser på underliggande marknad

 • Placeringens marknadsvärde kommer att påverkas av kursutvecklingen för underliggande tillgång samt finansieringskostnaden. Tack vare hävstången i Mini Futures är det möjligt att få hög avkastning såvida underliggande tillgång utvecklas positivt om du har en Mini Future Long respektive negativt om du har en Mini Future Short. Hävstången ökar inte bara avkastningspotentialen, utan även förlusten om marknaden utvecklas i motsatt riktning, med andra ord faller om du har en Mini Future Long eller stiger om du har en Mini Future Short. I och med hävstången så kan Mini Futures komma att uppvisa stora kursrörelser, såväl positiva som negativa. Därför kräver Mini Futures mer kunskap och en mer aktiv bevakning av dig som placerare än för instrument utan hävstång. Om underliggande marknad utvecklas i ogynnsam riktning i förhållande till produktens inriktning riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

  Eftersom den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än svenska kronor påverkas även värdet på en Mini Future Long respektive Short av eventuella valutakursförändringar mellan svenska kronor och aktuell valuta. I dokumentet Slutliga villkor ser du vilken valutaexponering aktuell Mini Future har.

 • Swedbanks Mini Futures är kopplade till råvaran vete. Underliggande tillgång är terminskontrakt i vete. Läs mer om underliggande tillgång i Slutliga villkor för respektive Mini Future.

 • Mini Future Long passar dig som tror på stigande priser på råvaran vete. Stiger priset ökar värdet på Mini Future Long mer än underliggande tillgång eftersom produkten har en hävstång på värdeutvecklingen. Placeringen ger möjlighet till högre avkastning än marknadsuppgången på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång eftersom produkten har en hävstång. Kursen och den dagliga procentuella förändringen i Mini Future Long stiger mer än underliggande tillgång i uppgång och faller mer i nedgång i och med hävstången. Även hävstången förändras och blir lägre när kursen stiger och högre när kursen faller.

  Vid en investering i Mini Future Long med en initial hävstång på fem innebär det att när underliggande tillgång stiger med en procent under en dag, stiger Mini Future Long i värde med fem procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med två procent, blir din värdestegring 10 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Mini Future Long med fem gånger den dagliga utvecklingen.

   

  Mini Future Long har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras kontinuerligt. Det som påverkar hävstången till största delen är förändringen i priset på den underliggande tillgången. Om priset på den underliggande tillgången stiger kommer hävstången minska. Ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto lägre hävstång kommer en Mini Future Long få. Ju mer den underliggande tillgången minskar i värde desto högre hävstång kommer en Mini Future Long få.

 • Mini Future Short passar dig som tror på fallande pris på råvaran vete. Sjunker priset ökar värdet på Mini Future Short. Placeringen ger möjlighet till avkastning i marknadsnedgång på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång eftersom produkten har en hävstång. Kursen och den dagliga procentuella förändringen i Mini Future Short stiger mer i nedgång i den underliggande tillgången och faller mer i uppgång i och med hävstången. Även hävstången förändras och blir högre när kursen stiger och lägre när kursen faller.
  Väljer du Mini Future Short med en initial hävstång på fem innebär det att när underliggande tillgång faller med en procent under en dag, stiger Mini Future Short i värde med fem procent samma dag. Faller underliggande tillgång med två procent, blir din värdestegring 10 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället stiger, sjunker kursen i Mini Future Short med fem gånger den dagliga utvecklingen.

   

  Mini Future Short har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras löpande. Det som påverkar hävstången till största delen är förändringen i priset på den underliggande tillgången. Om priset på den underliggande tillgången stiger kommer hävstången bli större. Ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto högre hävstång kommer en Mini Future Short få. Ju mer den underliggande tillgången minskar i värde desto lägre hävstång kommer en Mini Future Short få.

 • Då medför placeringen en förlust. Hur stor förlusten blir beror på hur mycket underliggande tillgång stiger/sjunker i värde, vilken hävstång placeringen har samt om underliggande tillgång tangerar en så kallad stop-loss nivå. Det bör poängteras att Mini Futures är hävstångsprodukter och kan komma att uppvisa stora prisrörelser, såväl positiva som negativa. Om underliggande marknad sjunker riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

 • I likhet med en aktie, är Swedbanks Mini Futures börsnoterade värdepapper som du kan köpa och sälja via en rådgivare på Varbergs Sparbank, telefonbanken, via internetbanken, appen eller via annan aktör. En investering i en Mini Future ska föregås av en placeringsrådgivning alternativt av att du svarar på passandebedömningsfrågor, se länk nedan.

   

  Goldman Sachs ansvarar för att köp och säljkurser ställs för alla Swedbanks Mini Futures under börsens öppettider. I en situation då Goldman Sachs handelssystem, Nasdaq Stockholm eller annan relevant marknadsplats för underliggande tillgång drabbas av tekniska fel kan handeln på marknaden kraftigt minska eller upphöra vilket gör det omöjligt för investeraren att handla produkten.

   

  Våra Mini Futures handlas styckvis. Om exempelvis en Mini Future Long kostar 100 kronor innebär ett köp av 1 000 stycken Mini Future Long att du får betala 100 000 kronor plus ev courtage.

   

  Observera att din sparbank eller annan aktör kan ha ett annat passandebedömningsförfarande.

  Passandebedömning

 • Mini Futures är ett placeringsalternativ med hög risk och kräver att du är en aktiv och erfaren investerare. Placeringen lämpar sig för dig som har en kort placeringshorisont. Som investerare i en Mini Future är du exponerad mot marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt en viss urholkningsrisk.

  Marknadsrisken innebär att värdet av Mini Future bland annat kommer att variera med underliggande tillgångs utveckling. Skulle underliggande tillgång sjunka i värde kommer värdet på Mini Future Long att sjunka med den aktuella hävstången gånger den dagliga förändringen och motsatt gäller för Mini Future Short. En särskild marknadsrisk uppstår när marknaden för underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för Mini Future är stängd, läs mer under likviditetsrisk nedan.
  Med kreditrisk menas risken att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i Mini Future att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp, oavsett hur den underliggande tillgången utvecklas. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida www.swedbank.com/investor-relations/debt-investor/rating.

  Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Goldman Sachs strävar efter att köp och säljkurser ställs för alla Mini Futures under börsens öppettider. I en situation då Goldman Sachs handelssystem, Nasdaq Stockholm eller annan relevant marknadsplats för underliggande tillgång drabbas av tekniska fel kan handeln på marknaden kraftigt minska eller upphöra vilket gör det omöjligt för investeraren att handla produkten. En särskild risk uppstår när marknaden för underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för Mini Futures är stängd. Sådana händelser kan ha en negativ inverkan på produktens pris. Varken Swedbank eller Goldman Sachs kan hållas ansvariga för förluster som skulle uppstå i ovan nämnda situationer.

  Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta och Mini Futures har därför en valutarisk. Det innebär att produkten kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om den underliggande tillgången stiger i värde.

  Produktens värde reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling eftersom ett marginaluttag tas ut. Längre innehav kan därför bli ofördelaktigt och den rekommenderade placeringshorisonten är därför, även av den anledningen, kortsiktig.

 • Mini Futures har ingen utsatt förfallodag. Det normala är att du som placerare säljer ditt innehav på marknaden när du själv önskar. Förfall sker dock om produkten når aktuell så kallad stop-loss nivå. För aktuell stop-loss nivå, se Faktabladet. Swedbank har också möjlighet att påkalla förfall och har då rätt att avsluta utestående produkt i enlighet med villkoren och ett sådant avslut kan ske med mycket kort varsel.

 • När du handlar Swedbanks Mini Futures betalar du ett courtage, precis som när du köper aktier. Courtaget vid handel med Swedbanks Mini Futures i internetbanken och via appen är för närvarande 0 kronor per affär, oavsett storlek. För övriga kanaler gäller ordinarie prislista.

   

  Priset på en Mini Future kan förenklat beskrivas som priset på underliggande tillgång minus finansieringsnivån. En Mini Futures värde vid marknadens öppning motsvarar föregående

  noteringsdags stängningskurs justerat med finansieringskostnaden som inkluderar bankens marginal. Det innebär att om underliggande tillgång är stillastående kommer Mini Futures värde att sjunka eftersom finansieringskostnaden tas ut dagligen.

   

  För mer information, se Produktbladet, Slutliga villkor och Faktabladet.