Målsättning och riktlinjer för riskhantering

Beträffande strategier och förfarande avseende riskhantering för respektive riskkategori hänvisas till stycket finansiella risker och riskhantering i årsredovisningen.

Styrelsen använder sig av bankens riskkontrollsfunktion för att övervaka samtliga riskområden. Funktionens arbete styrs av ett antal, av styrelsen, utfärdade instruktioner och policys.

Information om kapitalbasen

Bankens kapitalbas, enligt ovan, visar bankens egna kapital enligt Del 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Information om kapitalkravet

Som framgår av kapitalrelationen ovan uppfyller banken med god marginal miniminivån beträffande kravet för kapitalbasen.

Bankens strategi för att bedöma om kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för den aktuella och framtida verksamheten bygger på regelbunden utvärdering av verksamheten, kommande förändringar och värderingar av kapitalbehovet. Metoden bygger på en av styrelsen fastställd process för kapitalutvärdering.

Kreditrisker - Banken har valt att använda sig av schablonmetoden för beräkning av kreditrisker enligt Part 3 Title 2 Chapter 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Bankens exponeringar fördelas enligt riskklasserna i Section 1 och riskvägt belopp beräknas genom att exponeringsbeloppet multipliceras med motsvarande riskvikt enligt Section 2.

Operativa risker - Banken har valt att använda sig av basmetoden enligt Part 3 Title 3 Chapter 2 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och beräkning innebär att det riskvägda beloppet utgår från genomsnittet av de senaste tre årens intäkter.

CVA - Banken har valt att använda sig av standard metoden enligt Part 3 Title 4 Article 384 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag för beräkning av CVA (Credit Value Adjustment)