Hoppa till textinnehållet

Likviditet

Skog, samhälle, påskberget

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2021-06-30.

Likviditetsstrategi

  • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
  • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
  • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
  • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
  • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar
     
Sparbankens likviditetsreserv
  KSEK
Kassa och tillgodohavanden i bank 2 899 508
Statspapper 503 103
Säkerställda obligationer 794 593
Övriga värdepapper -
Summa 4 197 204
Övriga likviditetsskapande åtgärder
  KSEK 
Outnyttjad del av MTN-program 1 600 000
Outnyttjad del av checklimit i Swedbank AB 0
Aktier noterade vid börs, marknadsvärde 1 434 406
Summa 3 034 406
Sparbankens finansieringskällor
  KSEK 
Inlåning från allmänheten 13 226 928
Inlåning från Svenska kommuner 510 846
Inlåning från Svenska staten -
Inlåning från kreditinstitut 74 344
Emitterade värdepapper, nominellt belopp 900 000
Summa 14 712 118

Övrig information:

Balansomslutning, 18 406 656 Tkr
Utlåning till allmänheten, 12 617 391 Tkr
Inlåning från allmänheten, 13 737 774 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 900 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,92
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,86
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,31
Likviditetstäckningsgrad 345%
Grad av stabil finansiering (NFSR) 143%

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.