Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Likviditet

Skog, samhälle, påskberget

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2019-06-30.

Likviditetsstrategi

  • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
  • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
  • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
  • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
  • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar
     
Sparbankens likviditetsreserv
  KSEK
Kassa och tillgodohavanden i bank 1 664 986
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 317 478
Säkerställda obligationer 920 140
Övriga värdepapper 0
Summa 2 902 604
Övriga likviditetsskapande åtgärder
  KSEK 
Outnyttjad del av MTN-program 1 900 000
Outnyttjad del av checklimit hos Swedbank 200 000
Aktier noterade vid börs (marknadsvärde) 1 197 607
Summa 3 297 607
Sparbankens finansieringskällor
  KSEK 
Svensk allmänhet 11 632 928
Svenska kommuner 441 309
Svenska staten  0
Kreditinstitut 80 179
Utgivna obligationslån under MTN-program 600 000
Summa 12 754 416

Övrig information:

Balansomslutning, 16 007 454 Tkr
Utlåning till allmänheten, 11 726 362 Tkr
Inlåning från allmänheten, 12 074 237 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 600 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,97
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,93
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,24
Likviditetstäckningsgrad 340%
Grad av stabil finansiering (NFSR) 0%

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.