Hoppa till textinnehållet

Likviditet

Skog, samhälle, påskberget

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2020-09-30

Likviditetsstrategi

  • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
  • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
  • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
  • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
  • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar
     
Sparbankens likviditetsreserv
  KSEK
Kassa och tillgodohavanden i bank 2 376 789
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 537 645
Säkerställda obligationer 821 347
Övriga värdepapper 0
Summa 3 735 781
Övriga likviditetsskapande åtgärder
  KSEK 
Outnyttjad del av MTN-program 1 600 000
Outnyttjad del av checklimit hos Swedbank 200 000
Aktier noterade vid börs (marknadsvärde) 1 245 810
Summa 3 045 810
Sparbankens finansieringskällor
  KSEK 
Svensk allmänhet 12 995 890
Svenska kommuner 407 506
Svenska staten  0
Kreditinstitut 78 081
Utgivna obligationslån under MTN-program 900 000
Summa 14 381 477

Övrig information:

Balansomslutning, 17 820 367 Tkr
Utlåning till allmänheten, 12 705 278 Tkr
Inlåning från allmänheten, 13 403 396 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 900 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,95
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,89
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,28
Likviditetstäckningsgrad 375%
Grad av stabil finansiering (NFSR) 159%

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.