Hoppa till textinnehållet

Likviditet

Skog, samhälle, påskberget

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2022-09-30

Likviditetsstrategi

  • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
  • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
  • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
  • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
  • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar
     
Sparbankens likviditetsreserv
  KSEK
Kassa och tillgodohavanden i bank 3 567 474
Statspapper 538 058
Säkerställda obligationer 822 307
Övriga värdepapper -
Summa 4 927 839
Övriga likviditetsskapande åtgärder
  KSEK 
Outnyttjad del av MTN-program 1 850 000
Outnyttjad del av checklimit i Swedbank AB 0
Aktier noterade vid börs, marknadsvärde 1 322 981
Summa 3 172 981
Sparbankens finansieringskällor
  KSEK 
Inlåning från allmänheten 14 781 469
Inlåning från Svenska kommuner 252 542
Inlåning från Svenska staten -
Inlåning från kreditinstitut 248 838
Emitterade värdepapper, nominellt belopp 650 000
Summa 15 932 849

Övrig information:

Balansomslutning, 19 769 154 Tkr
Utlåning till allmänheten, 13 232 312 Tkr
Inlåning från allmänheten, 15 034 011 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 650 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,88
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,84
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,33
Likviditetstäckningsgrad 306%
Grad av stabil finansiering (NFSR) 153%

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.