Hoppa till textinnehållet

Likviditet

Skog, samhälle, påskberget

Redogörelse för likviditetsrisk avseende Varbergs Sparbank AB enlig Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21) per 2020-06-30

Likviditetsstrategi

  • Bankens primära finansiering är de inlåningsmedel som bankens kunder väljer att sätta in på konto. Detta skapar en god diversifiering i finansieringen och en stabil bas för bankens affärsmodell.
  • Bankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Banken kompletterar inlåning från allmänheten med ett MTN-program för marknadsfinansiering genom utgivning av obligationslån som finansieringskälla.
  • Banken ska tillse att ytterligare kreditfaciliteter finns, t ex i form av beviljade limiter hos Swedbank, i syfte att möta kortfristiga finansieringsbehov samt för att upprätthålla en extra likviditetsbuffert.
  • Banken har den absoluta majoriteten av sina tillgångar och skulder i Svenska kronor. I den mån tillgångar förekommer i andra valutor matchas de huvudsakligen per automatik av skulder i motsvarande valutor eller vice versa. Därvid föreligger endast försumbara likviditetsrisker avseende utländska valutor.
  • Banken skall inneha en likviditetsreserv av realiserbara tillgångar
     
Sparbankens likviditetsreserv
  KSEK
Kassa och tillgodohavanden i bank 2 058 920
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 462 180
Säkerställda obligationer 848 097
Övriga värdepapper 0
Summa 3 369 197
Övriga likviditetsskapande åtgärder
  KSEK 
Outnyttjad del av MTN-program 1 600 000
Outnyttjad del av checklimit hos Swedbank 200 000
Aktier noterade vid börs (marknadsvärde) 1 068 606
Summa 2 868 606
Sparbankens finansieringskällor
  KSEK 
Svensk allmänhet 12 713 207
Svenska kommuner 421 238
Svenska staten  0
Kreditinstitut 73 879
Utgivna obligationslån under MTN-program 900 000
Summa 14 108 324

Övrig information:

Balansomslutning, 17 333 122 Tkr
Utlåning till allmänheten, 12 732 448 Tkr
Inlåning från allmänheten, 13 134 445 Tkr
Upplåning genom emitterade värdepapper 900 000 Tkr
Kvoten utlåning/inlåning 0,97
Kvoten utlåning/(inlåning+upplåning) 0,91
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,26
Likviditetstäckningsgrad 359%
Grad av stabil finansiering (NFSR) 154%

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2014:21, 4 kap § 5.