Hoppa till huvudinnehåll

Vi köper biokrediter i Orsaskog

Three people having a forest meeting

Sedan 2022 är banken med i ett forskningsprojekt kring biokrediter. Projektet syftar till att främja biologisk mångfald genom att undersöka förutsättningarna för att göra biokrediter till en del av ekonomin i svenskt skogsbruk. Nu har teori blivit praktik och de första krediterna har inhandlats.

Tanken med biokrediter är att skapa ett system för att värna den biologiska mångfalden i svenska skogar. Biokrediterna ska utgöra en ny inkomstkälla för skogsägare, vid sidan av traditionellt skogsbruk. Samtidigt är tanken att krediterna ska göra det möjligt för företag att finansiera naturvård och främja biologisk mångfald, som ett led i sitt miljöarbete.


– Biokrediter ska kunna ge skogsägare avkastning på skogen, utan att de behöver avverka behöva den. De kan också göra det möjligt för företag att göra investeringar som bidrar till den biologiska mångfalden, säger Ulf Möller, ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.

Ett kommersiellt perspektiv

Projektet med biokrediter drivs av doktoranden Alexandra Holmlund på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Syftet är att utveckla metoder för att beräkna och kvantifiera biologisk mångfald och på så sätt skapa förutsättningar att finansiera naturvård. Swedbanks roll är att bidra med ett kommersiellt perspektiv samt agera köpare för de första biokrediterna.

– För oss handlar det om att medverka till forskning som kan leda till innovativa finansiella lösningar för att stärka biologisk mångfald. Att investera i biokrediter är ett sätt för oss att utveckla vår kunskap. På sikt tror vi att det finns möjligheter att använda biokrediter i ett kommersiellt syfte, säger Ulf Möller.

Elva hektar i Orsa

De biokrediter som Swedbank nu har köpt finns i Orsa Besparingsskog och har tagits fram med hjälp av en naturvårdsinventering av skogen. På de 11 hektar som området omfattar finns 91 krediter totalt. Löptiden är 20 år och en naturvårdsinventering av området är planterad att genomföras vart femte år.

–   Utmaningarna med biokrediter är förstås många. Men vi är med och bidrar och lär oss. Och för oss, med rötterna i sparbanksrörelsen och vår breda erfarenhet inom skog och lantbruk, är det här angelägna frågor. Det är dessutom så att många av de verksamheter vi finansierar och investerar i på olika sätt är beroende av naturen, säger Ulf Möller. 

Ulf Möller, ansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank