Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är SPAX Nu?

Woman standing with digital tablet in office

SPAX Nu är Swedbanks namn för återbetalningsskyddade placeringar. Sparformen ger dig en unik kombination av trygghet och möjligheter. Du får del av underliggande marknads utveckling till en begränsad risk.

Allmän information om SPAX Nu

SPAX Nu är Swedbanks namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar trygghet vid nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. En placering i SPAX Nu innebär på så sätt ett begränsat risktagande.

Hur handlar man med SPAX Nu?

Varje SPAX Nu säljs normalt under en teckningsperiod på fyra veckor, vanligtvis en kalendermånad. Investeraren tecknar produkten genom att ringa oss eller på ett Swedbank eller sparbankkontor. Produkten börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

Vad tar jag för risk?

Risken i placeringsformen är begränsad tack vare att nominellt belopp är återbetalningsskyddat. Faller underliggande marknad kan du ändå känna dig trygg eftersom Swedbank åtar sig att vid löptidens slut betala tillbaka minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften som är maximalt 1,05 % per löptidsår. Överkursen i SPAX Nu MAX är inte kapitalskyddad och kan helt eller delvis gå förlorad om underliggande marknad faller. SPAX Nu omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen på en SPAX Nu beror bland annat på värdeutvecklingen på den underliggande marknad produkten är kopplad till (till exempel aktier, aktieindex eller råvaror) samt deltagandegraden. Stiger underliggande marknad tar du del av uppgången, hur stor del framgår av deltagandegraden som finns beskrivet i produktbladet för varje produkt. Deltagandegraden är högre för MAX-alternativet jämfört med BAS-alternativet.

För- och nackdelar med SPAX Nu

Fördelar

  • Möjlighet att följa utvecklingen för en tillgång till en begränsad risk
  • Du vet på förhand vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett marknadsutveckling
  • Tillgång till intressanta och ibland svåråtkomliga marknader

Nackdelar

  • Om marknaden din SPAX Nu är knuten till gått ned och du väljer att sälja produkten i förtid kan det innebära att du förlorar delar av det insatta kapitalet, då återbetalningsskyddet (nominellt belopp minus förvaltningsavgift tillbaka) endast gäller då placeringen behålls till förfallodagen.
  • Tar normalt sett inte hänsyn till aktieutdelningar

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.