Vi följer årligen upp vår klimatpåverkan och sedan 2020 publiceras den i ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är att kartlägga och förstå omfattningen av direkta och indirekta växthusgasut­släpp från vår verksamhet. Vi använder resultatet som underlag för att sätta mål för utsläppsreduceringar och aktivt verka för en minskande utsläppstrend.

Under 2022 har vi initierat och genomfört en rad initiativ med syfte att minska vår påverkan. Samtidigt arbetar vi för att lägga till och mäta fler kategorier av utsläpp, vilket bi­drar till att våra utsläpp ökar i rapporteringen. Utsläppen i scope 1 och 2 har minskat under året och är nu lägre än 1 tCO2e. Scope 3 har däremot ökat, bland annat till följd av att fler kategorier har tillkommit men också på grund av att fysiska möten och resor har ökat igen efter pandemin.

Årets klimatbokslut kommer att användas som underlag för fortsatta initiativ för att minska vår klimatpåverkan under kommande år.