Hej Maria, vill du berätta lite kort om din forskning?

- Jag forskar om bäckenbottenkomplikationer som drabbar en stor andel kvinnor efter vaginal förlossning i Sverige. Bäckenbottenkomplikationer till följd av förlossningsskada är ett vanligt tillstånd och betraktas numera som ett folkhälsoproblem. Trots detta så råder det brist på forskningen inom området kanske för att det är ett problem som drabbar kvinnor och som det inte talas högt om i samhället. En önskan att förändra detta missförhållande resulterade i att jag började forska inom ämnet 2018 och publicerade min första artikel år 2019 i en vetenskaplig tidskrift.

Min forskning riktar sig främst på kvinnors hälsa och livsstil i samband med bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning. Det finns många olika komplikationer som kan drabba kvinnor efter förlossning, men det jag fokuserar på symptomatiskt genitalt framfall, vilket betyder att livmoder, urinblåsan och ändtarmen buktar ut genom slidan. I min förta studie har jag analyserat bloggar skrivna av 33 svenska kvinnor som handlade om upplevelser av att leva med framfall efter vaginal förlossning. Kvinnor beskrev multipla symptom så som öppenhet, tunghetskänsla och smärtor i underlivet samt störningar i urin- och avföringsfunktion. Vidare hade symptomatiskt framfall en stor påverkan på kvinnors sexuella hälsa och intima relationer, begränsade dagliga- och sportaktiviteter och påverkade kvinnornas förmåga att hand om det nyfödda barnet och äldre syskon. Dessa funktionsnedsättningar ledde i några fall till psykisk ohälsa och även till posttraumatiskt stressyndrom. Sammantaget så visade min studie att kvinnans framfall har långgående konsekvenser för hela familjens vardagsliv. I ljuset av detta är det angeläget att undersöka problemet från partnersperspektiv för att få en helhetsbild av situationen, vilket jag kommer att studera närmast i min andra studie.

Vad är syftet med din forskning?

- Syftet med hela forskningsprojektet är att öka kunskap för bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning samt hur dessa besvär erfars av kvinnan, hennes partner och hur närvarande praxis för att förebygga och handlägga dessa besvär ser ut i Sverige.

Man kan förklara det på ett annat sätt. Syftet med min forskning är att synliggöra hälsoproblemen som faktiskt drabbar väldigt många kvinnor, och på sikt kunna göra något åt själva problemet. Först måste vi dock visa att problemet verkligen finns och dokumentera detta i en vetenskaplig litteratur, för att sedan kunna göra något åt det. Därefter är ambitionen att kunna införa en struktur för att förhindra eventuella skador, och även om det sker så ska varje kvinna och partnern som drabbas av detta få anpassad vård utifrån deras behov. Så jag hoppas att detta kommer kunna förbättra livskvalitén för kvinnor och deras familjer allmänt i Sverige och mer konkret i Varberg. Jag har stora ambitioner!

Varför är din forskning viktig?

- För det första så råder det brist på forskning inom området, samt att det talas väldigt lite om dessa eventuella problem som kan uppstå för blivande mammor vilket resulterar i att det blir en chock för de drabbade. Bäckenbottenskador är vanligt förekommande, men samtidigt finns en okunskap hos kvinnorna själva men också hos hälso-och sjukvårdpersonal om fenomenet. Resultatet från min studie visade att vården tenderade att normalisera och förminska upplevda symptom och det fanns också en upplevd brist av information, bemötande och handläggning av bäckenbottenskador.

Det finns även kunskapsluckor i forskningen när det gäller partners upplevelser av att leva med kvinnan som är drabbad och hur närvarande praxis för att förebygga och handlägga dessa besvär ser ut i Sverige. I min tredje studie planerar jag att intervjua barnmorskor och läkare och bejaka deras perspektiv på problemet. Ökad kunskap om befintligt praxismönster utifrån vårdgivarens perspektiv kommer förhoppningsvis gynna utvecklingsarbetet inom kvinnohälsovården både nationellt och på regional nivå, vilket kommer att stärka och förbättra vården för kvinnor. Det kommer i sin tur bidra till bättre hälsa och välbefinnande för kvinnor och deras familjer, eftersom kvinnorna som drabbas av detta får en försämrad livskvalité på många plan. Forskningen är viktig för att på sikt kunna förhindra och förebygga att kvinnor ska behöva få dessa skador.
Vad betyder det här stipendiet för dig och din forskning?
- Åh gud, det betyder jättemycket! Bidraget gör att det blir möjligt att genomföra detta viktiga avhandlingsprojekt. Utan det skulle jag överhuvudtaget inte ha möjlighet att fortsätta forska, så det betyder ju allt. Och genom att jag gör detta så kommer det i sin tur förhoppningsvis förbättra livet för kvinnor och deras familjer. Det ska även stärka Campus i Varberg för den här kunskapen ska sedan implementeras i sjuksköterskeutbildningen där, vilket gör att blivande sjuksköterskor som kommer ta hand om kvinnor på olika vårdinrättningar får rätt kunskap. Det betyder även mycket för Varberg att alla vi forskare som får bidraget får möjlighet att vara med och stärka Varberg och bidra till det livslånga lärandet. Så det här bidraget betyder mycket ur alla olika aspekter, inte bara för mig utan även för Varbergs framtid.